Lista aktualności Lista aktualności

Czynna ochrona przyrody

Mała Retencja Nizinna, ochrona żółwia błotnego, reintrodukcja rysia, udział w ogólnopolskim programie ochrony rybołowa ( w Polsce występuje mniej niż 30 par) to działania wymagające ochrony czynnej! Systematyczne działania mające na celu wzmocnienie bioróżnorodności polskich lasów poprzez urozmaicenie składu gatunkowego (wymagają takich kroków monokultury, które w znacznej mierze „pojawiły się” w latach powojennych), jak i dokonywanie zmian w strukturze piętrowej lasu, dzięki czemu znacznie wzrasta ilość dostępnych nisz ekologicznych niezbędnych dla ogromnej liczby gatunków - to działania znacznie wpływające na wzrost bioróżnorodności.

Fragmenty lasu, siedliska, dla których prawidłowego funkcjonowania najważniejsze jest utrzymanie odpowiedniego uwilgotnienia – dzięki oddziaływaniu progów, zastawek, przepustów czy zbiorników wodnych – „dostały wodę”.

Żółw błotny – tylko z pomocą ochrony czynnej, polegającej na podniesieniu poziomu wód gruntowych, jesteśmy w stanie utrzymać siedliska dla tego wyjątkowego gatunku.

Ryś na powrót występuje w Puszczy Piskiej. Wiemy, jak gospodarować w miejscach, które są dla ich bytowania odpowiednie. Monokultury stopniowo przekształcane są w las zróżnicowany co do gatunków, jak i ich wieku.

Ten proces oczywiście zachodziłby w stanie pozbawionym ingerencji człowieka, niemniej jednak w znacznie dłuższym czasie i wymagałby dziesiątek lat, aby dostrzec pierwsze wymierne rezultaty.

Rybołów – ilość par gniazdująca w kraju to niewiele poniżej 30 par. Znamy ich biologię, potrzeby i wymagania gatunku. Korzystamy z tej wiedzy! Daje ona ogromne szanse i możliwości na poprawę warunków bytowania tych bardzo nielicznych ptaków drapieżnych. Zwiększenie ich liczebności w ślad za czynną ochroną pozwala obserwować wzrost bioróżnorodności!

Mądrze i z rozwagą oczywiście. Troska o ochronę przyrody to ogromna odpowiedzialność. Poprzez wyżej wymienione działania jesteśmy w stanie chronić nasze rodzime ekosystemy również przed zagrożeniem, jakie powodowane jest przez gatunki obcego pochodzenia.

Barszcz sosnowskiego, czeremcha amerykańska … pozostawione „same sobie” niestety rozprzestrzeniłyby się ze szkodą dla rodzimych populacji.

Ochrona lasu

Wspominaliśmy wyżej o ochronie przyrody… a co z ochroną lasu? Czym różnią się te dwa zagadnienia? Ochrona lasu to szeroka dziedzina chroniąca ekosystem leśny przed zagrożeniami biotycznymi i abiotycznymi. Wiatr, ogień, susza, gradacje owadów, uszkodzenia drzew od zwierzyny, grzyby powodujące zamieranie drzew…Nasza praca w tym zakresie to przede wszystkim cały wachlarz działań prewencyjnych. Zapobiegamy, aby nie trzeba było leczyć… Nasze prace sięgają tam, gdzie nie ma mocy ochrona bierna.

Remontujemy drogi, a część z nich tworzy sieć dróg systemu przeciwpożarowego. Prognozujemy występowanie owadów, które mogłyby uszkodzić znaczną liczbę drzew danego gatunku na jednym obszarze (zapobieganie gradacji), staramy się chronić młode drzewka przed zgryzaniem ich przez zwierzynę, a wszystko po to aby zachować zdrowy ekosystem leśny.

Zagadnienia związane z ochroną przyrody są bardzo skomplikowane. Istnieje szereg powiązań, które należy mieć na względzie w trosce o dobro całego ekosystemu. Wiemy jako leśnicy, że mając na uwadze jasno sprecyzowane cele, będziemy w stanie odpowiedzialnie chronić florę i faunę, wciąż pamiętając o tym, aby kierować się prawami dyktowanymi przez naturę.