Lista aktualności Lista aktualności

Dobiegł końca projekt „Partnerstwo strategiczne w Lesie Erasmusa”

Sukcesem projektu jest szeroka wiedza praktyczna zdobyta w trakcie budowania partnerstwa i wdrożenie jej w pracy w nadleśnictwie przez uczestniczących w projekcie leśników oraz w szkole przez kadrę nauczycielską. Nadrzędnym sukcesem będzie utrzymanie trwałego partnerstwa pomiędzy naszymi instytucjami i wykorzystywanie wspólnych doświadczeń do realizacji bieżących zadań.

Zdobyte doświadczenia zostały zaprezentowane naszym partnerom i poddane indywidualnej ocenie. Wszyscy partnerzy oceniają nasze przedsięwzięcie jako sukces utworzenia platformy wzajemnej współpracy i wymiany doświadczeń.

Jest to jeden z nielicznych projektów łączących potrzeby pracodawcy i możliwości szkoleniowe placówek edukacyjnych.

Również w ramach projektu partnerzy deklarują, że miarodajnym kryterium oceny przydatności wdrożonych rozwiązań jest obserwacja ścieżki zawodowej absolwentów. Jest to proces długotrwały, ale właśnie się rozpoczął. Szczególny

udział w ocenie przydatności zawodowej nowych absolwentów będą mieli przedsiębiorcy leśni z naszego regionu, którzy coraz bardziej zacieśniają współpracę z Centrum Kształcenia Ustawicznego w Rucianem-Nidzie.

Stworzenie nowoczesnego programu nauczania dla edukacji zawodowej uwzględniającego najlepsze metody edukacji oraz potrzeby przyszłych pracodawców da rezultaty w przyszłości. Pełna ocena sukcesu projektu będzie możliwa
w perspektywie kilku lat.

Kolejną miarą sukcesu projektu będzie zainteresowanie ofertą edukacyjną placówek szkoleniowych. Propozycja współpracy międzynarodowej wzmacnia każdego z partnerów: buduje poczucie wspólnoty europejskiej wśród uczniów i pozwala na uatrakcyjnienie, a tym samym doskonalenie metod edukacji.

W ramach zarządzenia projektem:

- zostały opracowane i wdrożone pod okiem nauczycieli Zespołu Szkół Leśnych
  nowe programy praktycznej nauki zawodu,

- zorganizowane zostało spotkanie podsumowujące projekt,

- poddane zostały ocenie partnerów efekty partnerstwa, współpracy i programy
  praktycznej nauki zawodu,

- podniesione zostały kwalifikacje językowe uczestników projektu w słownictwie
  branżowym,

- sfinansowanych zostało część kosztów poniesionych na działania związane
  z uczeniem się, nauczaniem i szkoleniami,

- sfinansowano materiały niezbędne do pracy nad projektem,

- rozpowszechniono projekt w innych szkołach leśnych oraz przedstawiono rezultaty
  projektu u Partnerów.

Głównym założeniem projektu jest działanie na zasadzie równorzędnego partnerstwa, w którym wypracowane zostały zakładane efekty projektu. Każdy
z partnerów wniósł do projektu swoje doświadczenie, wiedzę i umiejętności, które

zostały skonfrontowane w celu wypracowania najlepszych metod edukacji zawodowej, jakie mogą być użyte w kształceniu leśników.

Zespół Szkół Leśnych w Rucianem Nidzie znacząco przyczynił się do powstania programów nauczania praktycznej nauki zawodu. Partner wprowadzał, koordynował
i urzeczywistniał możliwość wprowadzenia programów nauczania w polskich realiach. Dzięki wspólnej pracy nad projektem spotkały się odmienne sposoby rozumienia organizacji edukacji zawodowej manifestowane przez poszczególnych partnerów. Należało pogodzić aspekty prawne, organizacyjne, możliwości i skonfrontować z potrzebami pracodawców. Ten ciężar opracowania spoczął na Zespole Szkół Leśnych.

Centrum Kształcenia Leśnego w Dolnej Saksonii dało solidną podstawę do tworzenia programów nauczania w zakresie praktycznej organizacji VET. Istotny był wkład wiedzy opartej na wieloletnim doświadczeniu na temat systemu nauczania oraz niezbędnego wyposażeniem zaplecza technicznego, do prowadzenia praktycznej nauki zawodu.

Robin Pepinieres to podmiot działający w realiach wolnego rynku. Firma poszukuje nowych rozwiązań i pomysłów w otoczeniu leśnictwa. Partner przekazał wiedzę m.in. na temat mikoryzacji sadzonek oraz tworzenia plantacji choinkowych, na wzór których została stworzona plantacja choinkowa na terenie jednego z leśnictw Nadleśnictwa Maskulińskie, którą będą opiekowali się uczniowie z Zespołu Szkół Leśnych pod okiem miejscowego leśniczego.

Istotnym wkładem Robin było wypracowanie odrębnych metod edukacji zawodowej. Oceniana była efektywność pracy, a nie tylko poprawność jej wykonania. Ta metoda wymuszała na uczniach nie tylko zdobycie umiejętności wykonania poszczególnych czynności, ale także kreatywność zastosowania odpowiednich metod w zależności od warunków pracy.

Nadleśnictwo Maskulińskie zarządzało projektem. Zadaniem nadleśnictwa było m.in. stworzenie warunków dyskusji, wymiany doświadczeń, poszukiwania odpowiednich rozwiązań i tworzenia odpowiedniej atmosfery pracy, w tym niwelowanie nieporozumień. Zadaniem nadleśnictwa w projekcie było również zdefiniowanie potrzeb pracodawcy, konkretyzacja czynności niezbędnych w danych działach prac.

 

Głównym odbiorcą efektów projektu jest ucząca się młodzież i dorośli. Skorzystają oni z nowoczesnych, ale urealnionych programów nauczania, dzięki którym podczas realizacji nabiorą wiedzy i umiejętności jakie będą od nich oczekiwane podczas pracy w lesie.

Jednocześnie leśnicy otrzymają efekt w postaci pracownika kompleksowo i przede wszystkim praktycznie przygotowanego bez konieczności doszkalania, które często może być prowadzone w sposób szybki, na przypadkowych powierzchniach oraz na wyrywkowych informacjach.

 

Udział w międzynarodowym projekcie pozwolił naszej kadrze zaistnieć w kontaktach międzynarodowych i stał się impulsem do zawiązywania kolejnych partnerstw i wymiany doświadczeń.

Kadra nauczycieli z Zespołu Szkół Leśnych natomiast przekształci praktyczny program nauczania w możliwe do wprowadzania na szerszą skalę narzędzie o potencjalnie większym, ponadregionalnym poziomie wykorzystania.

Nauczyciele zaistnieli również jako partnerzy w kontaktach z instruktorami Robin Pépinières oraz Centrum Kształcenia Leśnego, co pozwoli w sposób ciągły doskonalić zawiązane partnerstwo.

Jednocześnie nastąpił transfer wiedzy i doświadczenia polskich leśników - instruktorów VET i nauczycieli zawodu w stronę partnerów z Francji i Niemiec. Prace  nad programami nauczania praktycznego zwróciły również uwagę na niektóre jego aspekty wymagające korekt. Ciągłe doskonalenie procesu edukacji prowadzi do aktualizacji celów szkolenia. To bardzo ważne osiągnięcie niniejszego projektu, zmieniające sposób określania celu edukacji zawodowej: odejście od konieczności realizacji planu na rzecz osiągnięcia efektu w postaci pożądanych przez pracodawców umiejętności.

Mierzenie wpływu projektu:

- dzięki realizacji projektu doszło do spotkań dyrektorów 4 instytucji partnerskich
  i zawiązania partnerstwa strategicznego,

- dzięki uczestnictwu nauczycieli formalnej edukacji zawodowej Zespołu Szkół
   Leśnych i instruktorów VET z Nadleśnictwa zostały zawiązane kontakty pomiędzy
   nauczycielami szkolącymi z Polski, Francji i Niemiec,

- doszło do wymiany doświadczeń, których elementy zostały wdrożone do użycia
  u poszczególnych partnerów z  uwzględnieniem specyfiki potrzeb,

- działania projektowe jednoznacznie wykazały nadrzędna potrzebę reakcji procesu
  edukacji zawodowej na potrzeby pracodawców,

- dzięki wspólnej pracy z leśnikami powstały programy praktycznej nauki zawodu jako
  odpowiedź na potrzeby pracodawców z rynku europejskiego,

- programy zostały poddane konsultacjom w innych jednostkach szkolących,

- nastąpił wzrost zaufania do szkolenia zawodowego w poszczególnych krajach
  partnerskich.

Czynnikiem mierzalnym będzie obserwacja ścieżki zawodowej absolwentów szkół i kursów leśnych i ich ocena przydatności i skuteczności programów praktycznej nauki zawodu w perspektywie długofalowej. Osiągnięciem projektu Partnerstwo Strategiczne w Lesie Erasmusa jest uznanie nadrzędnej roli potrzeb przyszłych pracodawców w kreowaniu programu nauczania. Ważnym elementem jest również określenie potrzeby szerszego włączania pracodawców w szkolenie zawodowe, a co za tym idzie bliższa współpraca i lepsza komunikacja pomiędzy nimi i jednostkami

szkolącymi.

Projekt osiągnął również miękkie rezultaty - ukształtował odpowiednie kompetencje
i postawy instruktorów nieformalnej nauki zawodu, zachęcił do podejmowania wyzwań, rozwijania swoich umiejętności, poszerzył horyzonty i kompetencje oraz wiedzę uczestników projektu. Udoskonalone zostały również kompetencje językowe z uwzględnieniem języka zawodowego.