Lista aktualności Lista aktualności

KOMUNIKAT

w sprawie możliwości zgłaszania uwag do propozycji aktualizacji obszarów objętych wstrzymaniem/ograniczeniem pozyskania drewna w odniesieniu do polecenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 8 stycznia 2024r.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku informuje, że realizując
polecenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 26.04.2024r. przedłoży do wiadomości
publicznej propozycję aktualizacji obszarów objętych wstrzymaniem/ograniczeniem
pozyskania drewna.


Uwagi do proponowanej listy obszarów, będzie można zgłaszać w terminie od dnia 3
do 7 czerwca 2024r, po jej opublikowaniu na stronach internetowych nadleśnictw.
Wnioski/uwagi będzie można przesyłać na adres mailowy
konsultacje@bialystok.lasy.gov.pl lub składać osobiście w siedzibie danego
nadleśnictwa.


Informujemy jednocześnie, że przyjęty tryb zbierania uwag, w zakresie o którym mowa
powyżej, jest rozwiązaniem służącym przygotowaniu materiałów do dalszego
procedowania na poziomie Ministerstwa Klimatu i Środowiska.