Lista aktualności Lista aktualności

Las i woda

Bez wody nie ma życia. Roślinność, ściółka i gleba magazynują jak gąbka ogromne ilości wody. Wpływa to na leśny mikroklimat i korzystnie oddziałuje na sąsiednie ekosystemy.

Sprzymierzeńcami w gromadzeniu wody w lasach są bobry. Charakterystyczne dla tego gatunku tamy bobry budują po to, aby spiętrzyć wodę.

W jakim celu? Wejście do żeremi i nor znajduje się pod wodą – takie rozwiązanie zapewnia bobrom większe bezpieczeństwo.

Leśnicy również wspomagają proces gromadzenia się wody w lesie.

W latach 2009-2013 na terenie Nadleśnictwa zrealizowano przedsięwzięcie którego efektem jest zwiększenie zasobów wody w lesie.

Wielka „Mała Retencja Nizinna”

Tamy, brody, progi, zbiorniki wodne, przepusty… aż 302 takie obiekty powstały na terenie naszego nadleśnictwa, w miejscach, które w przeszłości poddane zostały pracom melioracyjnym. Las w tych miejscach na powrót zaczął gromadzić wodę. Przyczyniło się to do zmniejszenia zagrożenia pożarowego na obszarze objętym oddziaływaniem obiektów. Gromadząca się woda wpłynęła na wzrost bioróżnorodności, a to w prostej mierze przekłada się na wzmocnienie odporności drzewostanu jak i całego ekosystemu leśnego.

Powstanie nowych mikrosiedlisk pociągnęło za sobą pojawienie się różnorodnych gatunków roślin i zwierząt, które do swojego funkcjonowania potrzebują zwiększonej ilości wody. Szereg roślin, korzystających z terenów podmokłych, ptactwo wodno-błotne, płazy, ważki…jak i bobry, których działalność w lasach sprzyja tworzeniu korzystnych dla środowiska zmian.

Las to złożony ekosystem. Jest tym stabilniejszy im większa panuje w nim bioróżnorodność…

Stosując powyższe zasady Nadleśnictwo zapewnienia trwałość ekosystemów leśnych, z jednoczesnym zachowaniem dostępności wszystkich funkcji lasu. Gospodarka prowadzona jest w sposób nie zakłócający funkcjonowania środowiska, zapewniając społeczeństwu możliwość obcowania z naturą, przy jedoczesnym pozyskiwaniu odpowiedniej jakości surowca drzewnego.