Lista aktualności Lista aktualności

Obserwacja Rybołowa

W nawiązaniu do projektu pn. "Ochrona rybołowa Pandion Haliaetus na wybranych obszarach SPA NATURA 2000 w Polsce" w Nadleśnictwie Maskulińskie zamontowano fotopułapkę.

Urządzenie zainstalowano jeszcze przed przylotem ptaków i zasiedleniem gniazda. Celem monitoringu jest określenie aktywności rybołowów oraz obserwacja lęgu nowego pokolenia.

Pracę podjęto przy współpracy leśników z ornitologami z Komitetu Ochrony Orłów, którzy wspólnie od lat dbają o te szczególnie zagrożone ptaki, poprzez m.in. obserwację stanowisk, badania populacji oraz edukując społeczeństwo.

Kilka faktów o rybołowie

Fotografia przedstawiająca rybołowa, źródło: Pixabay.com

Opis gatunku

Rybołowy posiadają charakterystyczne ubarwienie sprawiające, że jest to gatunek łatwy do odróżnienia. Prawie cały spód ciała jest biały, z wyjątkiem ciemnych plam w nadgarstkach, czarniawych końcówek skrzydeł oraz ciemnobrązowego pasa wzdłuż skrzydeł i przepaski na szyi, która jest wyraźniejsza u samic i młodych osobników. Brunatny wierzch ciała silnie kontrastuje z białą głową, opatrzoną ciemnymi pasami przebiegającymi na wysokości oczu. Równie charakterystyczna jest sylwetka: długie, smukłe skrzydła i ogon, wąska głowa. Długość ciała wacha się od 55 do 70 cm, zaś rozpiętość skrzydeł to około 145 - 185 cm.

Miejsce występowania

Rybołowy to ptaki migrujące. Spotkamy je na wszystkich kontynentach poza Antarktydą. Europejskie rybołowy zimują w Afryce i basenie Morza Czerwonego. Do Polski rybołowy przylatują pod koniec marca. W naszym kraju możemy je spotkać w północno-wschodniej części, pograniczu Wielkopolski, Ziemi Lubuskiej oraz na Pomorzu Zachodnim.

Środowisko lęgowe

Rybołów preferuje stare bory sosnowe, w wieku powyżej 120 lat. Rzadko gniazduje w mniejszych kompleksach leśnych. W Polsce 90% gniazd osadzonych jest na sosnach w wieku ponad 150 lat. Pozostałe na świerku, modrzewiu, zdeformowanych wierzchołkach drzew liściastych i słupach energetycznych. Ważnym elementem otoczenia rybołowa są czyste i obfitujące w ryby płytkie zbiorniki wodne.

Pożywienie

Rybołów żywi się prawie wyłącznie rybami. Poluje przeczesując na niewielkim obszarze zbiornik wodny, a na upatrzoną zdobycz uderza wbijając się szponami w wodę. Może w ten sposób zanurzyć się nawet na głębokość 1 m. W sezonie lęgowym para wychowująca młode potrzebuje od 125 do 170 kg ryb.

Liczebność

Rybołów jest jednym z najrzadszych ptaków szponiastych w Polsce. Porównując liczebność populacji rybołowa w szczytowych latach (w 1999 r. – stwierdzono 39 zasiedlonych gniazd) można stwierdzić, iż w 2023 r. liczebność w kategorii „gniazdowanie pewne” osiągnęła dokładnie taki stan, jak w 1999 roku (źródło: http://www.rybolowy.pl).

Zagrożenia

Do głównych zagrożeń rybołowa możemy zaliczyć: degradację terenów łowieckich, zabudowa brzegów zbiorników wodnych, eutrofizacja wód skutkująca spadkiem jej przejrzystości, kolizje z liniami energetycznymi, niedostatek odpowiednich miejsc do składanie lęgów, wzmożony ruch turystyczny i różnorodne formy aktywności ludzkiej w okolicy gniazd.

Status

Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem rybołów jest gatunkiem objętym ochroną ścisłą i wymaga ochrony czynnej. Obecnie w Polsce jest bardzo nielicznym gatunkiem z tendencja spadkową, o wysokim statusie zagrożenia. W ramach ochronny czynnej wokół stwierdzonych gniazd wyznacza się strefy ochronne – całoroczne i okresowe.

 

Źródło tekstu: oficjalna strona Komitetu Ochrony Orłów