Lista aktualności Lista aktualności

Podziękowania

 

Drodzy Partnerzy!

Właśnie dobiegły końca działania w ramach projektu „Partnerstwo strategiczne
w Lesie Erasmusa” w Programie Erasmus+. Raport końcowy został zatwierdzony przez Narodową Agencję.

Celem projektu było stworzenie programów edukacji zawodowej, których efektem będzie absolwent szkoły leśnej – możliwie najlepiej przygotowany do pracy w leśnictwie. Opracowanie programów musiało zacząć się od poznania potrzeb zatrudniających się uczniów po zakończonej edukacji.  Jednocześnie świadomość ucznia, że jest odpowiednio przygotowany do pracy pozwoli mu pewnie i świadomie rozpoczynać dorosłe życie
w le
śnictwie. Wasz udział w projekcie – Zespół Szkół Leśnych w Rucianem-NidzieNiedersächsisches Forstliches Bildungszentrum oraz ROBIN Pépinières E.A.R.L. jako szkoły
i firmy dzia
łającej w sytuacji rynkowej, a jednocześnie szkolącej praktycznie jest nie do przecenienia. Poznanie Państwa potrzeb względem doświadczenia pracowników pozwoliło profesjonalnie i odpowiedzialnie modyfikować programy edukacji zawodowej. Jednocześnie nasi instruktorzy VET udoskonalili dzięki Państwu swoje umiejętności pedagogiczne w duchu wdrażania pożądanych przez pracodawców zdolności.

Dlatego pragniemy wyrazić serdeczne podziękowania za Państwa udział w Partnerstwie Strategicznym. Doświadczenie Zespołu Szkół Leśnych w Rucianem-NidzieNiedersächsisches Forstliches Bildungszentrum oraz ROBIN Pépinières E.A.R.L. wniesione do projektu wzbogaciło jego rezultaty i pozwoliło osiągnąć efekty na najwyższym poziomie. Mamy nadzieję, że wdrożone programy VET pozwolą wykształcić absolwentów szkół leśnych, których wiedza i umiejętności będą odpowiadały również Waszym potrzebom.

Zawiązane kontakty i Partnerstwo pokazały, że zawsze mogliśmy liczyć na Państwa pomoc i współpracę i pomimo oficjalnego zakończenia projektu działania i udoskonalanie rezultatów będzie procesem ciągłym, a jego efekty będą ewoluowały wraz z nowymi potrzebami. Obok podziękowań zachęcamy Państwa do zgłaszania nowych potrzeb
w zakresie edukacji zawodowej. Liczymy równie
ż na utrzymanie naszych kontaktów
i wspó
łpracę. Nadleśnictwo Maskulińskie ze swojej strony deklaruje udział i pomoc we wszelkich Waszych inicjatywach.

 

 

Dear Erasmus Partners,

The activities of the "Strategic Partnership in the Erasmus Forest" project under the Erasmus + Program are about to end. The final report has been approved by the National Agency.

The aim of the project was to create vocational education programs that would result in a forest school graduate - best prepared for work in forestry. The development of the programs had to start with learning about the needs of employing students after finishing their education. At the same time, the student's awareness that he is properly prepared for work will allow him to confidently and consciously start his adult life in forestry.
Your participation in the project - Forest School in Ruciane-Nida, Niedersächsisches Forstliches Bildungszentrum and ROBIN Pépinières E.A.R.L. as schools and a company operating in a market situation and training at the same time is almost impossible to overestimate. Understanding your needs in relation to employee experience has allowed you to professionally and responsibly modify vocational education programs. At the same time, our VET instructors have improved your teaching skills in the spirit of implementing the skills desired by employers.

That is why we would like to express our sincere thanks for your participation in the Strategic Partnership. Experience of Forest School in Ruciane-Nida, Niedersächsisches Forstliches Bildungszentrum and  ROBIN Pépinières E.A.R.L. brought to the project enriched its results and allowed to achieve results at the highest level. We hope that the implemented VET programs will allow educating forest school graduates whose knowledge and skills will also meet your needs.

The established contacts and Partnership have shown that we could always count on your help and cooperation and, despite the official ending of the project, and the improvement of results will be a continuous process, and its effects have evolved along with new needs. In addition to thank you, we encourage you to report new needs in the field of vocational education.

We also count on maintaining our contacts and cooperation. The Maskulińskie Forest Inspectorate, for its part, declares participation and assistance in all your initiatives.

 

 

Tekst: Rafał Sienkiewicz, Katarzyna Gierad

Materiały do pobrania