Wydawca treści Wydawca treści

Deklaracja dostępności

Lasy Państwowe zobowiązują się zapewnić dostępność swoich stron internetowych zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron jednostek LP w domenie: .lasy.gov.pl

Data publikacji strony internetowej: 2012-07-01.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2019-03-06.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • brak alternatywy dla treści nietekstowych (filmy, nagrania dźwiękowe, obrazy fotograficzne, grafiki i infografiki);
  • na stronie występują elementy o niewystarczającym minimalnym kontraście.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020.07.20 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Pan Marek Matecki: tel. 22 185 53 63; email: dostepnosc.cyfrowa@lasy.gov.pl). Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Nadleśnictwo Maskulińskie z siedzibą w Rucianem – Nidzie, ul. Rybacka 1, 12-220 Ruciane - Nida

Wejście główne do siedziby Nadleśnictwa Maskulińskie mieści się od strony ul. Rybackiej.

Pojazdy parkowane są na ogólnodostępnych parkingach przed budynkiem. Przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych.

Brak jest podjazdów/platform dla wózków osób niepełnosprawnych.

Przy drzwiach do wejścia głównego umieszczony jest dzwonek, który zawiadamia o przybyciu. Goście są doprowadzani na miejsce spotkania przez osobę, która otwiera drzwi.

Poruszanie się osób niepełnosprawnych po budynku możliwe jest tylko na parterze.

Drzwi i przejścia w budynku posiadają minimalną szerokość 90 cm, umożliwiającą poruszanie się przez nie osobie niepełnosprawnej.

Wejścia do pomieszczeń biurowych nie posiadają progów.

W budynku brak jest toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych. Ponadto nie ma oznaczeń ani systemów dźwiękowych ułatwiających poruszanie się osobom niewidomym i słabowidzącym.

Po budynku można poruszać się z psem asystującym.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Budynek obsługiwany jest przez pracowników posługujących się językiem polskim, niemieckim, angielskim oraz norweskim. Wśród pracowników nie ma tłumacza języka migowego.

 

Transport Nadleśnictwa - Siedziba działu administracyjno – gospodarczego.

Pojazdy parkowane są na ogólnodostępnych parkingach przed budynkiem. Przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych.

Przed biurem wykonana została pochylnia dla wózków dla osób niepełnosprawnych.

Drzwi i przejścia w budynku posiadają minimalną szerokość 90 cm, umożliwiającą poruszanie się przez nie osobie niepełnosprawnej.

Wejścia do pomieszczeń biurowych nie posiadają progów.

W budynku brak jest toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych. 

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.Ponadto nie ma oznaczeń ani systemów dźwiękowych ułatwiających poruszanie się osobom niewidomym i słabowidzącym. 

Po budynku można poruszać się z psem asystującym.

 

Kompleks Zabytkowej Wyłuszczarni Nasion, ul Dworcowa 1, 12- 220 Ruciane – Nida.

Pojazdy parkowane są na ogólnodostępnych parkingach przed budynkiem. Przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych.

Wejście do Sali Edukacyjnej „Wojciechówka” posiada pochylnię dla wózków osób niepełnosprawnych.

Wejścia do pomieszczeń w Sali Edukacyjnej nie posiadają progów.

W budynku znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Brak jest oznaczeń oraz systemów dźwiękowych ułatwiających poruszanie się osobom niewidomym i słabowidzącym.

Drzwi i przejścia w budynku posiadają minimalną szerokość 90 cm, umożliwiającą poruszanie się przez nie osobie niepełnosprawnej.

Po budynku można poruszać się z psem asystującym.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.Ponadto nie ma oznaczeń ani systemów dźwiękowych ułatwiających poruszanie się osobom niewidomym i słabowidzącym. 

 

W celu ułatwienia załatwienia danej sprawy, bądź ustalenia terminu spotkania wskazane jest kontakt telefoniczny na nr +48 87 42 41 600 lub e-mailowo na adres: maskulinskie@bialystok.lasy.gov.pl