Lista aktualności Lista aktualności

Konsultacje dotyczące obszarów cennych przyrodniczo

KOMUNIIAT Z DNIA 07.06.2024r.

w sprawie wydłużenia terminu zbierania uwag dotyczących  propozycji aktualizacji obszarów objętych wstrzymaniem/ograniczeniem pozyskania drewna

 

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku informuje, że po weryfikacji danych dotyczących propozycji aktualizacji obszarów objętych wstrzymaniem/ograniczeniem pozyskania drewna, niezbędne korekty zostały naniesione w następujących nadleśnictwach: Supraśl, Knyszyn, Dojlidy, Waliły, Czarna Białostocka, Żednia, Krynki, Augustów, Borki, Czerwony Dwór, Gołdap, Głęboki Bród, Pomorze, Płaska, Suwałki, Rajgród oraz Szczebra.

Skorygowane dane zostały opublikowane na stronach internetowych właściwych jednostek.

W przypadku nadleśnictw nie wymienionych powyżej dane podane do publicznej wiadomości w dniu 3 czerwca 2024r. nie uległy zmianie.

W związku z zaistniałą sytuacją, w przypadku wszystkich nadleśnictw, przedłużamy termin zgłaszania uwag/wniosków do dnia 11 czerwca 2024r.

Adres zgłaszania uwag i wniosków pozostaje bez zmian konsultacje@bialystok.lasy.gov.pl

 

 

==================================================

Komunikat

w sprawie korekty materiałów

dotyczących propozycji aktualizacji obszarów objętych wstrzymaniem/ograniczeniem pozyskania drewna opublikowanych na stronach nadleśnictw  w dniu 03.06.2024r.

 

Informujemy, że w związku z zaistniałą koniecznością weryfikacji opublikowanych zestawień i map, wynikającą ze zgłoszonych błędów, dokumenty te po analizie i naniesieniu stosownych korekt, zostaną ponownie opublikowane.

Przewidywany termin publikacji skorygowanych dokumentów to 07.06.2024r.

Adres zgłaszania uwag i wniosków pozostaje bez zmian konsultacje@bialystok.lasy.gov.pl

Przepraszamy za powstałe utrudnienia.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------

 

Nadleśnictwo Maskulińskie informuje o możliwości zgłaszania uwag do propozycji aktualizacji obszarów objętych wstrzymaniem/ograniczeniem pozyskania drewna w odniesieniu do polecenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 8 stycznia 2024 r.

 

Uwagi do załączonej listy obszarów można zgłaszać w terminie
od dnia 3 do 7 czerwca 2024. r

 

Wnioski/uwagi prosimy przesyłać na adres mailowy konsultacje@bialystok.lasy.gov.pl lub składać osobiście w siedzibie Nadleśnictwa Maskulińskie.

 

Informujemy jednocześnie, że przyjęty tryb zbierania uwag, w zakresie o którym mowa powyżej, jest rozwiązaniem służącym przygotowaniu materiałów do dalszego procedowania na poziomie Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego „RODO”, informuje, iż Administratorem podanych danych osobowych jest Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku, ul. Lipowa 51, 15-424 Białystok  tel.: 85 748 18 00, e-mail: rdlp@bialystok.lasy.gov.pl , zwana dalej Administratorem, dane osobowe będą przetwarzane w celu umożliwienia kontaktu z Administratorem oraz podejmowania kontaktu z adresatami za pośrednictwem poczty tradycyjnej oraz elektronicznej; wymiany korespondencji tradycyjnej oraz elektronicznej, w tym przyjmowania pism, zgłoszeń, zapytań i wniosków w formie elektronicznej. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Panu/Pani praw znajduje się pod adresem: https://www.bialystok.lasy.gov.pl/aktualnosci/-/asset_publisher/1M8a/content/rodo

 

Łączna powierzchnia wytypowanych wydzieleń leśnych *2372,47 ha

Powierzchnie wytypowanie do wyłączone z użytkowania *1332,60 ha

 
   

Rodzaj chronionego obszaru

Powierzchnia

siedliska bagienne - Bb, BMb, LMb, OL, BGb, BMGb

24,26

siedliska priorytetowe -wszystkie podtypy siedliska przyrodniczego

177,33

obszary leśne nieobjęte gospodarowaniem

1256,79

drzewostany i siedliska unikatowe w skali nadleśnictwa

50,29

 

 

Powierzchnie w których działania z zakresu pozyskania drewna będą prowadzone w sposób zmodyfikowany - *1039,87 ha

   

Rodzaj chronionego obszaru

Powierzchnia

siedliska wilgotne -Bw, BMw, LMw, Lw, BMwyżw, Lmwyżw, Lwyżw, BWGw, BGw, BMGw, LMGw, LGw

809,38

siedliska bagienne -Ol w 1 i 2 wariancie uwilgotnienia

228,77

 

* cześć wydzieleń leśnych zalicza się jednocześnie z kilku rodzajów chronionych obszarów, w związku z czym powierzchnie łączne nie są zbieżne z suma powierzchni kategorii

 

Szczegółowe informacje zawarte są w załącznikach:

  1. Wykaz powierzchni do konsultacji 03-07.06.2024 r.
  2. Mapy ze wskazanymi powierzchniami do wyłączeń i modyfikacji gospodarki leśnej
  3. Uzasadnienie przyrodnicze - materiały do konsultacji
  4. Analiza ekonomiczno-gospodarcza nadleśnictwa

 

Dodatkowo dokładniejszy podgląd wydzieleń leśnych dostępny jest na mapie Banku Danych o Lasach https://bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy