Lista aktualności Lista aktualności

Ogłoszenie o naborze

Ruciane-Nida, dn. 06.07.2023 r.

Zn. spr.: NK.1101.4.2023

 

                    W oparciu o wytyczne Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 5 września 2022 r. (GK.013.127.2022) oraz Zarządzenie nr 26/2022 Dyrektora RDLP w Białymstoku z dnia 22 listopada 2022 r. w sprawie wprowadzenie w życie Regulaminu naboru na wolne stanowiska pracy w jednostkach nadzorowanych i biurze RDLP w Białymstoku (DO.013.7.2022).

 

 

Nadleśniczy Nadleśnictwa Maskulińskie

z siedzibą w Rucianem-Nidzie

ogłasza nabór zewnętrzny na stanowisko księgowego.

W naborze mogą brać udział wszyscy którzy spełniają wymagania kwalifikacyjne zawarte w ogłoszeniu o naborze na stanowisko księgowego.

 

 1. Organizator naboru:

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Nadleśnictwo Maskulińskie z siedzibą w Rucianem-Nidzie,

ul. Rybacka 1, 12-220 Ruciane-Nida

tel. 87 42-41-600

email: maskulinskie@bialystok.lasy.gov.pl

 

 1. Oferujemy:

 

 1. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas określony, docelowo zatrudnienie na umowę o pracę na czas nieokreślony w przypadku spełnienia oczekiwań pracodawcy.
 2. Praca w pełnym wymiarze czasu pracy.
 3. Wynagrodzenie określone według zasad wynikających z Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników Lasów Państwowych z dnia 29.01.1998 r. z późniejszymi zmianami.
 4. Możliwość pogłębiania wiedzy i kwalifikacji zawodowych poprzez szkolenia.
 5. Stabilna praca w dobrze zorganizowanej firmie o ugruntowanej pozycji.
 6. Grupowe ubezpieczenie zdrowotne.
 7. Szeroka oferta świadczeń socjalnych.

 

 

 1. Opis stanowiska pracy (zakres głównych zadań):

 

 1. Prowadzenie spraw związanych z ewidencją i obrotem materiałami magazynowymi.
 2. Prowadzenie kontroli dowodów księgowych pod względem formalno-rachunkowym, dekretacja, księgowanie.
 3. Księgowanie ubezpieczeń majątkowych.
 4. Kontrola pod względem formalno-rachunkowym rozliczania delegacji.
 5. Rozliczanie dokumentów ZUS w programie „Płatnik”.
 6. Udział w opracowaniu planów finansowo-gospodarczych.
 7. Uzgadnianie stanu magazynów z osobami materialnie odpowiedzialnymi.
 8. Księgowanie rachunków oraz faktur VAT zobowiązań z tytułu usług, inwestycji, energii elektrycznej.
 9. Wystawianie faktur RR dla rolników za zakupione płody rolne.

 

 1. Wymagania obligatoryjne (podstawowe):

 

 1. Obywatelstwo polskie.
 2. Wykształcenie wyższe: ekonomia, finanse, rachunkowość bądź wyższe leśne z doświadczeniem w księgowości w jednostkach LP.
 3. Doświadczenie zawodowe: minimum 3 lata pracy w dziale finansowo-księgowym.
 4. Posiadanie pełni praw cywilnych i obywatelskich.
 5. Niekaralność za przestępstwa z chęci zysku lub innych niskich pobudek.
 6. Stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na przedmiotowym stanowisku.
 7. Znajomość przepisów o rachunkowości, przepisów regulujących podatek od towarów i usług oraz podatek od osób prawnych.
 8. Umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych oraz pakietu oprogramowania MS OFFICE.
 9. Umiejętność wyszukiwania potrzebnych przepisów oraz zastosowania właściwych przepisów prawa w zależności od rodzaju sprawy.

 

 1. Wymagania dodatkowe (preferowane):

 

 1. Znajomość ustawy o lasach i zasad gospodarki finansowej PGL LP.
 2. Ukończone studia podyplomowe, kursy, szkolenia, uprawnienia w zakresie związanym z pracą na opisanym stanowisku.
 3. Znajomość Systemu Informatycznego Lasów Państwowych (SILP i SILPweb) w stopniu umożliwiającym jego wykorzystanie do realizacji powierzonych zadań oraz specyfiki działalności LP.

 

 

 1. Oczekiwania wobec kandydata:

 

 1. Umiejętność efektywnej organizacji pracy i pracy w zespole.
 2. Umiejętności analityczne.
 3. Sumienność, rzetelność, dyspozycyjność, komunikatywność i kultura osobista.

 

 1. Ogólny zakres obowiązków określony dla stanowiska

 

 1. Prowadzenie spraw związanych z ewidencją i obrotem materiałami magazynowymi.
 2. Prowadzenie kontroli dowodów księgowych pod względem formalno-rachunkowym, dekretacja, księgowanie.
 3. Księgowanie ubezpieczeń majątkowych.
 4. Kontrola pod względem formalno-rachunkowym rozliczania delegacji.
 5. Rozliczanie dokumentów ZUS w programie „Płatnik”.
 6. Udział w opracowaniu planów finansowo-gospodarczych.
 7. Uzgadnianie stanu magazynów z osobami materialnie odpowiedzialnymi.
 8. Księgowanie rachunków oraz faktur VAT zobowiązań z tytułu usług, inwestycji.
 9. Wystawianie faktur.

 

Szczegółowy zakres czynności zostanie ustalony po zatrudnieniu

 

 1. Wymagane dokumenty do złożenia w ofercie:

 

 1. List motywacyjny opatrzony własnoręcznym podpisem.
 2. Kwestionariusz osobowy kandydata na pracownika Lasów Państwowych (wg załącznika nr 1 do ogłoszenia o naborze).
 3. Klauzula informacyjna RODO wraz z oświadczeniem kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji (wg załącznika nr 2 do ogłoszenia o naborze).
 4. Kserokopie dokumentów potwierdzających:
 • Kwalifikacje zawodowe (dyplom ukończenia szkoły wyższej);
 • Doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu);
 • Ukończenie kursów, szkoleń (zaświadczenia) itp.;
 • Inne dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe.
 1. Oświadczenie o posiadaniu polskiego obywatelstwa, niekaralności i korzystaniu z pełni praw cywilnych i obywatelskich oraz o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska (wg załącznika nr 3 do ogłoszenia o naborze).

Wymienione wyżej dokumenty: skany, kserokopie i oświadczenia winny być opatrzone własnoręcznym i czytelnym podpisem. Kandydaci zobowiązani są okazać oryginały załączonych dokumentów podczas rekrutacji na prośbę komisji.

 

 1. Forma, termin i miejsce składania ofert:

 

Oferty aplikacyjne należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Nabór na stanowisko księgowego” w terminie do dnia 26  lipca 2023 r. :

 • w sekretariacie biura Nadleśnictwa Maskulińskie zs. w Rucianem-Nidzie, od poniedziałku do piątku, w godz. 8:00-14:00
 • wysyłając pocztą tradycyjną lub kurierską - na adres: Nadleśnictwo Maskulińskie zs. w Rucianem-Nidzie, ul. Rybacka 1, 12-220 Ruciane-Nida.
 1. Oferty złożone po upływie terminu nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do sekretariatu nadleśnictwa, a nie data stempla pocztowego).
 2. Oferty przesłane drogą elektroniczną nie będą rozpatrywane i zostaną trwale usunięte.
 3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27 lipca 2023 r., o godz. 10:00.

 

 1. Procedura rekrutacyjna:

 

Komisja rekrutacyjna powołana przez Nadleśniczego Nadleśnictwa Maskulińskie zs. w Rucianem-Nidzie zarządzeniem nr 24/2023, prowadzi rekrutację na poniższych zasadach:

 • w pierwszym etapie nastąpi weryfikacja złożonych przez kandydatów dokumentów pod względem kompletności i spełnienia kryteriów określonych w niniejszym ogłoszeniu, ocena formalna a następnie merytoryczna,
 • w razie potrzeby zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem. O terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej kandydat zostanie powiadomiony telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

 

 1. Informacje dodatkowe:

 

 1. Do udzielania informacji na temat naboru upoważniona jest główna księgowa pod numerem telefonu: 87 42 41 603  (w godzinach pracy biura).
 2. Dokumenty złożone przez kandydatów będą przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami kancelaryjno-archiwalnymi w PGL LP.
 3. Dokumenty złożone przez kandydatów, którzy nie zostali wybrani przechowuje się przez okres 30 dni od zakończenia rekrutacji a po tym czasie zostaną komisyjnie zniszczone.
 4. Nadleśnictwo nie odsyła złożonych przez kandydatów dokumentów i nie zwraca uczestnikom kosztów związanych z naborem.
 5. W ciągu 14 dni od zakończenia procesu rekrutacji każdy jego uczestnik zostanie powiadomiony o jego wynikach za pomocą poczty tradycyjnej lub elektronicznej.
 6. Komisja rekrutacyjna zastrzega sobie prawo do kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami i prawo do powiadomienia wyłącznie wybranego kandydata o podjętej decyzji.
 7. Rozstrzygnięcie postępowania jest ostateczne i nie podlega zaskarżaniu.
 8. Nadleśnictwo Maskulińskie nie zapewnia mieszkania.

Nadleśniczy Nadleśnictwa Maskulińskie z siedzibą w Rucianem-Nidzie zastrzega sobie prawo unieważnienia naboru bez podania przyczyny na każdym etapie naboru.

 

W załączeniu:

 1. Kwestionariusz osobowy kandydata – zał. nr 1
 2. Klauzula informacyjna RODO– zał. nr 2
 3. Oświadczenie kandydata – zał. nr 3