Lista aktualności Lista aktualności

Erasmus dla leśnika

Nadleśnictwo Maskulińskie ogłasza rozpoczęcie rekrutacji do udziału w projekcie Las Erasmusa we współpracy z Centrum Kształcenia Leśnego w Dolnej Saksonii w ramach programu Erasmus+.

Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji kadry instruktorów nauki praktycznej zawodu leśnika.
O udział w projekcie mogą ubiegać się pracownicy Nadleśnictwa Maskulińskie, którzy prowadzą zajęcia praktyczne lub staże dla uczniów szkół leśnych lub studentów wydziałów leśnych.
Zadania uczestników projektu:
1. udział w działaniach przygotowawczych;
2. uczestnictwo w wyjeździe szkoleniowym do Centrum Kształcenia Leśnego w Dolnej Saksonii w dniach 11-17 października 2015 r.
3. opracowanie raportu z wyjazdu szkoleniowego;
4. ocena zdobytych kompetencji;
5. prezentacja zdobytych kompetencji;
6. wdrożenie nowych metod praktycznej nauki w zawodzie leśnika podczas praktyk i staży do końca maja 2016 r.
7. ocena wdrożonych metod przez uczniów lub/i studentów;
8. opracowanie wniosków z uczestnictwa w projekcie.
Zgłoszenia należy składać do sekretariatu lub drogą elektroniczną (skan podpisanego zgłoszenia) na adres Nadleśnictwa Maskulińskie (maskulinskie@bialystok.lasy.gov.pl) w terminie
do dnia 24 sierpnia 2015 r. do godziny 11.00.
Po upływie terminu składania komisja rozpatrzy zgłoszenia i sporządzi listę uczestników zakwalifikowanych do udziału w projekcie.
Zgłoszenia należy składać wyłącznie na drukach „Zgłoszenie do projektu Las Erasmusa 2015" dostępnych w sekretariacie, a także na stronie internetowej (maskulinskie.bialystok.lasy.gov.pl).
Ocenę zgłoszeń przeprowadzi komisja powołana przez Nadleśniczego Nadleśnictwa Maskulińskie. Komisja przeprowadzi ocenę:
- merytoryczną polegającą na sprawdzeniu podanych w zgłoszeniu informacji;
- punktową polegającą na sumowaniu wartości cząstkowych z każdego kryterium ze zgłoszenia.

Każdy z uczestników postępowania rekrutacyjnego dowiaduje się osobiście o wynikach oceny własnego zgłoszenia u osoby prowadzącej sprawy pracownicze w Nadleśnictwie Maskulińskie lub u koordynatora projektu w dniu 27 sierpnia 2015 r. od godz. 8.00 do godz. 12.00.
Każdy z uczestników może odwołać się od decyzji komisji w terminie do 31 sierpnia 2015 r. do godz. 11.00 składając odwołanie w sekretariacie nadleśnictwa osobiście lub pocztą elektroniczną (maskulinskie@bialystok.lasy.gov.pl). O wynikach postępowania odwoławczego każdy uczestnik zostanie powiadomiony osobiście.
Dodatkowych informacji lub wyjaśnień udziela koordynator projektu Rafał Sienkiewicz.
Kryteria wyboru uczestników do Programu Erasmus+ w ramach Projektu Las Erasmusa we współpracy z Centrum Kształcenia Leśnego w Dolnej Saksonii są do wglądu dla wszystkich zainteresowanych u osoby prowadzącej sprawy pracownicze w Nadleśnictwie Maskulińskie lub u koordynatora projektu.