Lista aktualności Lista aktualności

Informacja o zmianie w obszarach nieobjętych gospodarowaniem

W celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców i turystów na obszarach leśnych, stanowiących również szczególne zaplecze do rekreacji i wypoczynku, Nadleśnictwo Maskulińskie realizuje budowę punktu czerpania wody z dojazdem do celów przeciwpożarowych.

W związku z prowadzeniem opisywanej inwestycji, z wydzielenia 83-c-99          o powierzchni 14,75 ha, położonego w Leśnictwie Ruciane, zostaje wyłączony niewielki fragment 0,30 ha drzewostanu i zdjęty z listy lasów referencyjnych tj. obszarów nieobjętych gospodarowaniem.

Realizowana zgodnie z najwyższymi standardami inwestycja celu publicznego                  będzie zabezpieczać przed pożarami drzewostany, w tym cenne przyrodniczo obszary chronione, a także okoliczne budynki i infrastrukturę turystyczną.