Lista aktualności Lista aktualności

Ogłoszenie o pisemnym ofertowym przetargu nieograniczonym

Nadleśniczy Nadleśnictwa Maskulińskie ogłasza pisemny ofertowy przetarg nieograniczony na Dzierżawę Ośrodka Wczasowego „PERŁA JEZIOR” wpisanego do rejestru zabytków, z obowiązkowym zakresem prac zabezpieczających, zlokalizowanego przy Alei Wczasów 15, 12-220 Ruciane-Nida, składającego się z 5 budynków i budowli o powierzchni użytkowej 3 220,39 m2, wraz z dzierżawą działki o powierzchni 2,4764 ha, w celu remontu i użytkowania ośrodka turystycznego, z poszanowaniem przepisów prawa, a zwłaszcza celów i zadań gospodarki leśnej opisanych w planie urządzenia lasu.

 

Umowa z Dzierżawcą będzie zawarta na czas określony, tj. od dnia protokolarnego przekazania nieruchomości do dzierżawy do dnia 31 grudnia 2051 r.

Cena wywoławcza, czyli minimalna wysokość rocznego czynszu dzierżawnego brutto wynosi: 81.556,22 zł brutto (słownie złotych: osiemdziesiąt jeden tysięcy pięćset pięćdziesiąt sześć i 22/100) za rok.

 

UWAGA! Obiekt wpisany do rejestru zabytków. Proszę o uważne zapoznanie się z zapisami umowy dzierżawy.

 

Przystępując do przetargu oferent jest zobowiązany wnieść wadium w kwocie – 8.155,62 zł (słownie złotych: osiem tysięcy sto pięćdziesiąt pięć  i 62/100).

 

Termin składania ofert: do dnia 30 lipca 2021 r. do godziny 11:00.

 

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Wydzierżawiający będzie kierował się kryterium najwyższej ceny ofertowej brutto.

 

Szczegóły oferty znajdują się w załącznikach do ogłoszenia.