Lista aktualności Lista aktualności

Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę gruntów do wykorzystania na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jako miejsca biwakowania

OGŁOSZENIE

 

Na podstawie znowelizowanej ustawy o lasach z 28 września 1991 roku oraz zgody Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku z dnia 14.03.2016 roku zn. spr.: ZS.2217.16.2.2016, Nadleśnictwo Maskulińskie z/s w Rucianem Nidzie ul. Rybacka 1 12-220 Ruciane Nida ogłasza pisemny, ofertowy przetarg nieograniczony na dzierżawę na czas nieokreślony gruntów Skarbu Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe w zarządzie Nadleśnictwa Maskulińskie z/s w Rucianem-Nidzie do wykorzystania na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jako miejsca biwakowania.

 

 1. Przedmiotem przetargu jest miejsce biwakowania wymienione w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
 2. Termin przeprowadzenia przetargu nieograniczonego: publiczne otwarcie i odczytanie ofert, nastąpi w dniu 20 maja 2022 roku o godzinie 1200 w siedzibie Nadleśnictwa Maskulińskie w Rucianem-Nidzie przy ul. Rybackiej 1. Wyniki przetargu wywieszone zostaną na tablicy ogłoszeń w biurze Nadleśnictwa Maskulińskie oraz na stronie internetowej Nadleśnictwa Maskulińskie.
 3. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:
  1. złożenie oferty w zamkniętej kopercie, z dopiskiem: „Przetarg na dzierżawę miejsca biwakowania pod nazwą „Przy Siatce”, koperty nie otwierać przed 20.05.2022 r. godz. 1200’’. Oferty należy składać osobiście w siedzibie Nadleśnictwa Maskulińskie ul. Rybacka 1, 12-220
   Ruciane-Nida, lub dostarczyć na powyższy adres za pośrednictwem poczty, do dnia 20.05.2022 roku do godziny 1145. Wzór oferty stanowi załącznik nr 2;  
  2. wpłacenie wadium w wysokości podanej w zał. nr 1 do ogłoszenia, tj. 10% ceny wywoławczej, w terminie do dnia 20.05.2022 roku do godz. 1145, gotówką bezpośrednio do kasy nadleśnictwa lub na konto Nadleśnictwa Maskulińskie BGŻ 32 2030 0045 1110 0000 0212 3150. Wadium uznaje się za wpłacone, jeżeli uznane zostanie na rachunku nadleśnictwa w w/w terminie;
  3. akceptacja regulaminu przetargu stanowiącego załącznik nr 3 do ogłoszenia;
  4. akceptacja projektu umowy na dzierżawę, sporządzonego przez nadleśnictwo, stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszego ogłoszenia.
 4. Pisemna oferta, złożona wyłącznie na druku nadleśnictwa, powinna zawierać:
  1. imię, nazwisko i adres lub nazwę firmy, siedzibę i adres oferenta,
  2. proponowany czynsz roczny netto w PLN za dane miejsce biwakowania,
  3. dowód wpłaty wadium na pole biwakowe do wydzierżawienia.
 5. Oferowany czynsz nie może być niższy niż cena wywoławcza.
 6. Dodatkowe informacje oraz niezbędne druki uzyskać można w biurze nadleśnictwa u Pana Pawła Miłosek – tel. 87 424 16 11 oraz na stronie internetowej nadleśnictwa w Biuletynie Informacji Publicznej.
 7. Umowa na dzierżawę pola biwakowego zostanie zawarta od dnia
  12.07.2022 r.
 8. Nadleśnictwo zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez   podania przyczyn.