Wydawca treści Wydawca treści

Nadzór nad lasami niepaństwowymi

Lasy prywatne stanowią ok. 17 proc. lasów w Polsce. Ponad 70 proc. starostw powierza prowadzenie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach prywatnych leśnikom z Lasów Państwowych.

Zgodnie z przepisami ustawy o lasach Lasy Państwowe zobowiązane są służyć radą i pomocą prywatnym właścicielom lasów w prowadzeniu gospodarki leśnej. Leśnicy w ramach tych działań:
 - doradzają prywatnym właścicielom, jak prowadzić gospodarkę leśną;
 - udostępniają sadzonki drzew i krzewów leśnych;
 - wykonują na koszt nadleśnictw zabiegi zwalczające i ochronne w lasach prywatnych, jeśli wystąpią tam organizmy szkodliwe, zagrażające trwałości lasu;
 - organizują wykonanie zadań gospodarczych w lesie (w tym sprzedaż drewna), na podstawie umowy z właścicielem lasu;
 - sporządzają wielkoobszarowe inwentaryzacje stanu lasów oraz prowadzą bank danych o lasach.

Więcej na ten temat

Nadleśnictwo Maskulińskie pełni nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa położonych na obszarze powiatu mrągowskiego - na terenie miasta i gminy Mikołajki.
Gospodarka leśna prowadzona jest na podstawie zatwierdzonych przez Starostę Mrągowskiego Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu na okres od 1 maja 2013 r. do 31 kwietnia 2022 r.
W przeciągu okresu obowiązywania Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu właściciele lasów zobowiązani są do wykonania zawartych w nich wskazań gospodarczych oraz innych zadań określonych w art. 13. Ustawy o Lasach z dnia 28 września 1991 r.


Przed podjęciem prac określonych w Uproszczonych Planach Urządzenia Lasu należy skontaktować się z nadleśnictwem celem obycia na gruncie instruktażu z zakresu planowanych prac i zabiegów.
Po zakończeniu prac drewno pozyskane w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa cechuje właściwy dla obrębu ewidencyjnego leśniczy, który wydaje również dokument stwierdzający legalność pozyskania drewna.

Nadzór w terenie:
Dariusz Giruć, tel. 509 700 618
Obręby ewidencyjne: Miasto Mikołajki, Górkło, Grabówka, Mateuszek, Nowe Tałty, Olszewo, Tałty, Woźnice.

Mieczysław Krom, tel. 509 700 843
Obręby ewidencyjne: Baranowo, Cudnochy, Faszcze, Inulec, Jora Wielka, Lubiewo, Prawdowo, Sady, Zełwągi.

Sprawy administracyjne związane z lasami niepaństwowymi:
Alicja Jaworska, tel. 87 42 41 610
alicja.jaworska@bialystok.lasy.gov.pl