Wydawca treści Wydawca treści

RODO

Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) przedstawiamy Państwu następujące informacje:

§1. ADMINISTRATOR

Administratorem danych osobowych jest Nadleśnictwo Maskulińskie z siedzibą w Rucianem-Nidzie (12-220) przy ul. Rybackiej 1, NIP 8490004497. Dane do kontaktu: maskulinskie@bialystok.lasy.gov.pl, telefon: 87 42 41 600.

§2. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Funkcję inspektora ochrony danych pełni Bartosz Mendyk. Dane do kontaktu: iod.maskulinskie@bialystok.lasy.gov.pl.

§3. CELE I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administrator przetwarza dane osobowe w celach wykonania umowy lub zadań realizowanych w interesie publicznym, wypełnienia obowiązku prawnego oraz wynikających z prawnie uzasadnionych interesów, w szczególności:

 1. Sprzedaż detaliczna – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
 2. Realizacja umów na usługi świadczone w ramach prowadzonej działalności – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
 3. Przyjmowanie skarg i wniosków – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) i e) RODO.
 4. Zakup materiałów, towarów i usług – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
 5. Prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
 6. Obsługa polowań indywidualnych i zbiorowych oraz pozostałe działania związane z tym obszarem – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) i f) RODO.
 7. Obsługa szkód łowieckich – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
 8. Obsługa reklamacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) i f) RODO.
 9. Prowadzenie edukacji leśnej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) i f) RODO.
 10. Zapewnienie bezpieczeństwa osób oraz mienia znajdującego się na terenie należącym i użytkowanym przez Administratora poprzez stosowanie monitoringu wizyjnego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

§4. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane przetwarzane w systemach monitoringu wizyjnego – przez 30 dni, a w przypadku powstania roszczeń cywilnoprawnych do momentu ich przedawnienia.
 2. Dane dotyczące pozostałych celów przetwarzania – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§5. PODMIOTY, KTÓRYM MOGĄ ZOSTAĆ UDOSTĘPNIONE DANE OSOBOWE

 1. Podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 2. Podmioty współpracujące w zakresie usług wsparcia IT oraz dostarczające oprogramowanie informatyczne.
 3. Podmioty współpracujące w zakresie usług prawnych.
 4. Podmioty współpracujące w zakresie ochrony ubezpieczeniowej i likwidacji szkód.
 5. Podmioty współpracujące w zakresie usług finansowych.

§6. PRAWA OSÓB W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

 1. Każda osoba ma prawo dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO), do ich sprostowania (art. 16 RODO), do usunięcia danych (art. 17 RODO), do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO), do przenoszenia danych (art. 20 RODO) oraz do sprzeciwu wobec przetwarzania (art. 21 RODO).
 2. Każda osoba ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeżeli dane przetwarzane są niezgodnie z wymogami prawa.

§7. WYMÓG PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie danych osobowych jest obowiązkowe w oparciu o przepisy prawa, w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

§8. ZAUTOMATYZOWANE DECYZJE NA PODSTAWIE DANYCH OSOBOWYCH, W TYM PROFILOWANIE

Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

 

 

Wydanie 2

Data wydanie 17.01.2020 r.

 

 

Ponadto informujemy Państwa, że w celach bezpieczeństwa oraz ochrony lasów przed szkodnictwem leśnym, na terenie Nadleśnictwa Maskulińskie prowadzony jest monitoring przy użyciu urządzeń rejestrujących.