Wydawca treści Wydawca treści

Użytkowanie lasu

Użytkowanie lasu to korzystanie z jego zasobów – pozyskanie drewna, zbiór płodów runa leśnego, zbiór roślin lub ich części na potrzeby przemysłu farmaceutycznego, pozyskanie choinek, eksploatacja kopalin i wiele innych. Leśnicy umożliwiają społeczeństwu korzystanie z darów lasu, ale w sposób zapewniający mu trwałość.

Rozmiar pozyskania drewna określony jest w planie urządzenia lasu, który sporządzany jest dla każdego nadleśnictwa na 10 lat. Zapewnia on pozyskiwanie drewna w granicach nie tylko  nieprzekraczających możliwości produkcyjnych lasu, lecz także systematycznie zwiększających zapas drewna pozostającego w lasach, tzw. zapas na pniu. Krótko mówiąc, leśnicy prowadzą w lasach gospodarkę w sposób zapewniający ich trwałość i możliwość biologicznego odtwarzania.

O wielkości pozyskania drewna decyduje tzw. etat cięć określony w każdym planie urządzenia lasu. Jest to ilość drewna możliwa do wycięcia w określonych drzewostanach na określonej powierzchni  w okresie 10 lat, które obejmuje plan. Dzięki temu, że etat jest niższy niż przyrost drewna w tym samym okresie, następuje stały wzrost zapasu „drewna na pniu" (w Polsce pozyskuje się ok. 55 % przyrostu). Ocenia się, że zasobność polskich lasów wynosi obecnie ponad 2,049 mld m3 drewna.

Pozyskane drewno pochodzi z:

 - cięć rębnych - usuwania z lasu drzewostanów „dojrzałych"; ich podstawowym celem jest przebudowa i odtworzenie drzewostanów;
 - cięć pielęgnacyjnych (czyszczeń i trzebieży) - usuwania z lasu części drzew uznanych za niepożądane i szkodliwe dla pozostałych drzew i wartościowych elementów drzewostanu;
 - cięć niezaplanowanych - są one konsekwencją wystąpienia klęsk żywiołowych w lasach.

Przeczytaj więcej na www.lasy.gov.pl

Nadleśnictwo Maskulińskie prowadzi gospodarkę leśną na powierzchni ponad 26 tys. ha i pozyskuje rocznie ok. 100 tys. m3 drewna. Rozmiar pozyskania wynika ze stosowania cięć pielęgnacyjnych (w drzewostanach młodszych), cięć rębnych (w drzewostanach dojrzałych) oraz cięć przygodnych będących następstwem nieprzewidzianych sytuacji (np. szkody od wiatru lub śniegu). W cięciach przedrębnych w 2013 r. w Nadleśnictwie Maskulińskie pozyskano 58 tys. m3 grubizny, w cięciach rębnych - ponad 53 tys. m3, a w przygodnych - 16 tys. m3 Większość pozyskania stanowi drewno drzew iglastych, głównie sosna i świerk oraz sporadycznie modrzew. Z gatunków liściastych Nadleśnictwo Maskulińskie pozyskuje niewielkie ilości brzozy, dębu, olszy i osiki.
Podczas sanitarnego porządkowania lasu, z likwidacji szkód, spowodowanych głównie przez wiatry pozyskuje się od 17% do 32% całkowitej masy grubizny drewna rocznie.
Drewno pozyskane na terenie Nadleśnictwa Maskulińskie trafia głównie do przedsiębiorstw zajmujących się dalszym jego przerobem, do tartaków, zakładów przemysłu celulozowo-papierniczego, fabryk mebli oraz zakładów stolarskich. Ponadto drewno opałowe sprzedawane jest dla nabywców indywidualnych, na potrzeby gospodarstw domowych.

Zapoznaj się z ofertą sprzedaży drewna Nadleśnictwa Maskulińskie