Wydawca treści Wydawca treści

Monitoring wizyjny

Informujemy Państwa, że w celach bezpieczeństwa oraz ochrony lasów przed szkodnictwem leśnym, na terenie Nadleśnictwa Maskulińskie prowadzony jest monitoring przy użyciu urządzeń rejestrujących.

MONITORING STOSOWANY PRZEZ POSTERUNEK STRAŻY LEŚNEJ W NADLEŚNICTWIE MASKULIŃSKIE

Pod zarządem Nadleśnictwa Maskulińskie znajdują się grunty leśne będące własnością Skarbu Państwa, które są objęte monitoringiem wizyjnym na mocy Zarządzenia nr 16 Nadleśniczego Nadleśnictwa Maskulińskie z dnia 21 maja 2012 r. w sprawie „uregulowań stosowania monitoringu za pomocą kamer przenośnych przez Posterunek Straży Leśnej Nadleśnictwa Maskulińskie”.

Nadzór prowadzony jest w celu zwalczania przestępstw i wykroczeń w zakresie szkodnictwa leśnego i ochrony przyrody oraz wykonywania innych zadań w zakresie ochrony mienia stosownie do przepisów ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 r. (Dz. U. 2017 r. poz. 788 ze zm.).

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s.  1) – dalej RODO − informujemy, iż:

1)  administratorem danych osobowych jest Nadleśnictwo Maskulińskie z siedzibą w Rucianem-Nidzie, 12-220 Ruciane-Nida tel: 87 4241 600,

2) z inspektorem ochrony danych Bartosz Mendyk można kontaktować się przesyłając zapytanie na adres poczty email – iod.maskulinskie@bialystok.lasy.gov.pl

3) dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnianie działań ustawowych i statutowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. e) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. - przeciwdziałania szkodnictwu leśnemu i ochronie mienia.

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Ponadto Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, m.in. dostawcom usług IT.

6) posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

8) podanie danych osobowych jest obowiązkowe w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

9) Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.