Wydawca treści Wydawca treści

Natura 2000

Europejska Sieć Ekologiczna NATURA 2000

Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000, to systemem ochrony zagrożonych składników różnorodności biologicznej kontynentu europejskiego.

Celem utworzenia Sieci Natura 2000 jest zapewnienie różnorodności biologicznej przez zachowanie zarówno zagrożonych wyginięciem siedlisk przyrodniczych jak również gatunków roślin i zwierząt.
 

W ramach Europejskiej Sieci Natura 2000 powoływane są dwa rodzaje obszarów:
- Specjalne Obszary Ochrony [siedlisk] (SOO) wyznaczone na podstawie tzw. "Dyrektywy Siedliskowej", w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory. Obszary te powoływane są w celu ochrony rzadkich lub zagrożonych siedlisk i zwierząt z pominięciem ptaków.   
- Obszary Specjalnej Ochrony [ptaków] (OSO) wyznaczone na podstawie tzw. „Dyrektywy Ptasiej" w sprawie ochrony dzikich ptaków. Obszary te wyznaczane są z myślą o ochronie rzadkich i zagrożonych gatunków ptaków.

 

Na terenie Nadleśnictwa Maskulińskie ustanowiono:


- Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk: „Ostoja Piska" i „Mazurska Ostoja Żółwia Baranowo",


- Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków: „Jezioro Łuknajno" i „Puszcza Piska".