Rezerwaty przyrody

Na terenie Nadleśnictwa Maskulińskie znajduje się sześć rezerwatów przyrody.

Mazurski Park Krajobrazowy

Mazurski Park Krajobrazowy jest jednym z największych parków krajobrazowych w Polsce.

Obszary chronionego krajobrazu

Obszary Chronionego Krajobrazu to tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych.

Obszary Natura 2000

Europejska Sieć Ekologiczna NATURA 2000

Pomniki przyrody

Pomniki przyrody to zwykle pojedyncze okazy przyrody ożywionej bądź nieożywionej.

Użytki ekologiczne

Użytki ekologiczne to zwykle obiekty o niewielkiej powierzchni – małe oczka wodne, śródpolne kępy drzew i krzewów, torfowiska, bagna i wydmy.