Wydawca treści Wydawca treści

Organizacja

Nadleśnictwo jest podstawową, samodzielną jednostką organizacyjną Lasów Państwowych działającą na podstawie ustawy o lasach. Podlega Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, która prowadzi nadzór i koordynuje działania na swoim terenie. Nadleśnictwa dzielą się na leśnictwa.

Powierzchnia Nadleśnictwa Maskulińskie wynosi ponad 28 tys. ha,
w tym powierzchnia leśna ponad 26 tys. ha.

 Szczegółowe informacje na temat Nadleśnictwa Maskulińskie PUL

 

Nadleśniczy jednoosobowo kieruje nadleśnictwem, ponosi za nie odpowiedzialność i reprezentuje je na zewnątrz.

Zastępca nadleśniczego kieruje Działem Gospodarki Leśnej, pracą leśniczych oraz nadzoruje działalność ośrodków hodowli zwierzyny i Wyłuszczarni nasion.

Dział Gospodarki Leśnej prowadzi całokształt spraw związanych z planowaniem, organizacją, koordynacją i nadzorem prac w zakresie selekcji i nasiennictwa, szkółkarstwa, hodowli lasu, ochrony lasu (w tym ochrony przeciwpożarowej), ochrony przyrody i zagospodarowania turystycznego, łowiectwa oraz innych działów zagospodarowania lasu, urządzania lasu, użytkowania lasu oraz sprzedaży drewna i użytków ubocznych, postępu technicznego i technologicznego. Dział ten prowadzi również sprawy związane ze stanem posiadania i ewidencją gruntów oraz udostępnianiem lasu, a także edukacją leśną, promocją i kontaktem z mediami.

Stanowisko do spraw kontroli zajmowane jest w nadleśnictwie przez dwóch inżynierów nadzoru. Inżynier nadzoru kontroluje prawidłowość wykonywania czynności gospodarczych w nadleśnictwie oraz zadania wynikające z ochrony mienia i udostępniania lasu. Wydaje zalecenia w zakresie ustalonym przez nadleśniczego i ściśle współpracuje z zastępcą nadleśniczego przez wzajemne konsultacje, zgłaszanie uwag i propozycji.

Główny księgowy wykonuje zadania i ponosi odpowiedzialność w zakresie księgowości, finansów, planowania finansowo-ekonomicznego, analiz, sprawozdawczości, a także organizuje i sprawuje kontrolę wewnętrzną, dokumentów finansowo-księgowych. Główny księgowy kieruje działem finansowo-księgowym.

Dział Administracyjno-Gospodarczy zajmuje się całokształtem spraw związanych z pełną obsługą administracyjną nadleśnictwa, administrowaniem nieruchomościami, sporządzeniem i realizacją planów budowy i zakupów środków trwałych oraz planem remontów w zakresie infrastruktury. Działem tym kieruje sekretarz.

Stanowisko do spraw pracowniczych podlega bezpośrednio nadleśniczemu. Pracownik prowadzi całokształt spraw kadrowych w nadleśnictwie. Odpowiada również za archiwum nadleśnictwa.

Straż Leśna powołana do zwalczania przestępstw i wykroczeń z zakresu szkodnictwa leśnego oraz wykonywaniem innych zadań związanych z ochroną mienia Skarbu Państwa, będącego w zarządzie Nadleśnictwa. Posterunkiem kieruje Komendant, podległy bezpośrednio nadleśniczemu.

Nadleśnictwo Maskulińskie podzielone jest na trzy obręby leśne:
obręb Maskulińskie, obręb Mikołajki i obręb Ruciane.

Leśnictwa - podstawowa jednostka terenowa w nadleśnictwie, to tu bezpośrednio prowadzona jest gospodarka leśna. Większość naszych leśnictw ma dwuosobową obsadę - leśniczego i podleśniczego. Ze względu na specyfikę mamy też leśnictwa jedno i trzy osobowe. Teren Nadleśnictwa Maskulińskie podzielony jest na 18 leśnictw. W zakładce KONTAKT znajdują się numery telefonów do poszczególnych leśnictw.

 

Schemat organizacyjny Nadleśnictwa Maskulińskie