Wydawca treści Wydawca treści

Projekty i fundusze

„Zwiększanie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych”.

Na terenie Nadleśnictwa Maskulińskie w 2013 r. zrealizowano i wdrożono zadanie inwestycyjne polegające na budowie 235 obiektów małej retencji w ramach ogólnopolskiego projektu pn. „Zwiększanie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych". Łączna wartość zadania wyniosła 3,7 mln zł netto. Projekt dofinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.

Obszar zadania obejmuje gminę Mikołajki (87 obiektów małej retencji) - powiat mrągowski oraz  gminy Ruciane-Nida (118 obiektów małej retencji) i gminę Pisz (30 obiektów małej retencji) – powiat piski, województwo warmińsko-mazurskie. Zadanie zrealizowano na naturalnych lub przekształconych w wyniku melioracji, stałych i okresowych rowach oraz ciekach podstawowych, łączących się w określony system hydrologiczny, a także na podmokłych terenach śródleśnych. Przedmiotem zadania jest ograniczenie spływu wód poprzez ich piętrzenie i retencjonowanie za pomocą obiektów małej retencji: progów (103 szt.), zastawek (50 szt.), brodów (21 szt.), przepustów piętrzących (13 szt.), przetamowań ziemnych (5 szt.) i zbiorników retencyjnych (43 szt.).


Celem zadania jest zwiększenie zasobów wodnych i podniesienie poziomu wód gruntowych w ekosystemach leśnych znajdujących się w zasięgu oddziaływania zrealizowanych obiektów hydrotechnicznych, korzystne wpływanie na wzrost bioróżnorodności flory i fauny na terenie Nadleśnictwa Maskulińskie, zwiększenie dostępności wodopojów dla zwierzyny, poprawienie lokalnego mikroklimatu. Idea przywrócenia właściwych stosunków wodnych dotyczy także różnego rodzaju obszarów wodno-błotnych znajdujących się na etapie regeneracji naturalnej lub zdegradowanych w wyniku wcześniejszego odwodnienia, przyczyniając się tym samym do powstawania siedlisk dla chronionych gatunków roślin i zwierząt (np. ptaków, żółwi błotnych, bobrów).

Obiekty małej retencji dzięki postępującej sukcesji roślinności „wtopią się" w otaczający krajobraz, stając się jego naturalnym elementem sprzyjającym odtworzeniu pierwotnego charakteru Puszczy Piskiej. W zadaniu przyjęto, że 235 obiektów zrealizowanych na terenie Nadleśnictwa Maskulińskie powinno łącznie generować retencję wody w ilości ok. 3,3 mln m3.