Lista aktualności Lista aktualności

Czy wiecie czym zajmuje się Program Erasmus+?

Erasmus+ to program wspierający uczestniczące w nim kraje w zakresie efektywnego wykorzystywania potencjału kapitału społecznego oraz promowania idei uczenia się przez całe życie.

Erasmus+  wzmacnia i usprawnia systemy edukacji i szkoleń oraz umożliwia zdobywanie umiejętności wymaganych dziś przez pracodawców. Program zwiększa również możliwości z zakresu współpracy i mobilności dotyczące krajów partnerskich, przede wszystkim w dziedzinie szkolnictwa wyższego i młodzieży.

Nadleśnictwo Maskulińskie włączyło się w ten program w ramach sektora Kształcenia i szkoleń zawodowych, w Akcji 2, Partnerstwo strategiczne i złożyło wniosek, który został zatwierdzony do realizacji! Był to nasz sukces. Projekt o tytule „Partnerstwo strategiczne w Lesie Erasmusa” dostał 75,5 punktów na 100 możliwych, co skutkowało tym, że został dofinansowany ze środków unijnych Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu Erasmus+.

Do współpracy w projekcie zaprosiliśmy trzech Partnerów, tak jak tego wymagał projekt. Oto kilka słów o Partnerach:

Zespół Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie - powstał na bazie Technikum Przemysłu Drzewnego (1973). Obok istniejących drzewnych kierunków nauczania w roku szk.1980/81 uruchomiono w systemie dziennym i zaocznym kierunek leśny. Szkoła przyjęła wówczas nazwę Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych. W 1985 powołane zostało Policealne Studium Leśne dla pracujących, a w 1993 Zespół Szkół wzbogacił się o nowy kierunek:  Technikum Ochrony Środowiska.  W kolejnych latach szkoła przeszła wiele zmian organizacyjnych, aż w roku 2004 przyjęła nazwę Zespołu Szkół Leśnych im. Unii Europejskiej z wiodącym kierunkiem kształcenia zawodowego - technika leśnika. Od 2010r. w Zespole Szkół uruchomione zostały nowe kierunki nauczania, takie jak: technik architektury krajobrazu, technik informatyk, technik obsługi turystycznej, operator maszyn leśnych, ogrodnik oraz Szkoła Policealna:  technik leśnik, technik obsługi turystycznej,  technik informatyk. Jest to szkoła o charakterze ponadregionalnym. Kształci młodzież nie tylko z województwa warmińsko-mazurskiego, dysponuje dobrą bazą dydaktyczną. Posiada specjalistyczne pracownie przedmiotów zawodowych. Większość pracowni wyposażona jest w nowoczesny sprzęt audiowizualny. Baza dydaktyczna sprzyja stosowaniu nowoczesnych technik nauczania i sprawnemu procesowi uczenia i nauczania. Szkoła współpracuje głównie z  Nadleśnictwem Maskulińskie, dzięki czemu uczniowie mogą odbywać,  pod fachową opieką wykwalifikowanych pracowników leśnych praktyki zawodowe, zajęcia praktyczne i wycieczki zawodowe. Od wielu lat szkoła realizuje duże ponadlokalne projekty edukacyjne jak Konkurs Umiejętności Leśnych, Seminarium Kultury Łowieckiej, Zazieleń Świat z Nami itp. Za pracę na rzecz środowiska przyrodniczego jesienią 2016  szkoła otrzymała Certyfikat "Szkoły Przyjaznej Środowisku". Zespół Szkół Leśnych kultywuje dobre tradycje leśne, rzetelnie przygotowuje uczniów do wykonywania zawodu leśnika i do kontynuowania nauki na wyższych uczelniach. Aktualnie  zespół szkół składa się z technikum, internatu oraz  całorocznego szkolnego schroniska młodzieżowego. Szkoła prowadzi od 2 lat kwalifikacyjne kursy zawodowe dla dorosłych. Cała kadra liczy 47 pracowników, w tym 28 nauczycieli i 19 pracowników niepedagogicznych.
W roku 2017 szkoła: 1. rozpoczęła działania wzmacniające umiejętności pedagogiczne kadry z zakresu profilaktyki pozytywnej w ramach projektu „Wychować człowieka mądrego"; 2.  rozpoczęła poważną inwestycję - budowę nowych warsztatów szkolnych (w XI 2016 został złożony wniosek na środki z RPO naszego województwa) oraz wdrożyła zmiany organizacji w centrum kształcenia ustawicznego i zawodowego co będzie głównym odbiorcą efektów niniejszego projektu.

 

 

Centrum Kształcenia Leśnego w Dolnej Saksonii w Münchehof -  jest to wiodąca w Niemczech placówka kształcąca i doszkalająca uczniów i pracowników Lasów Państwowych Dolnej Saksonii. Oprócz pracowników Lasów Państwowych również inni właściciele lasów, w tym z innych landów mogą korzystać z oferty edukacyjnej ośrodka. Głównym zadaniem Centrum jest praktyczne kształcenie w zawodzie leśnika oraz przeprowadzanie egzaminów zawodowych. Każdego roku w szkoleniach uczestniczy kilkunastu uczniów pokonując trzyletnią ścieżkę edukacji zawodowej. Nasz partner przeprowadza również kursy techniczne, seminaria i egzaminy dla uczniów i studentów z całej Dolnej Saksonii. Centrum Kształcenia Leśnego w Dolnej Saksonii jest jedną z sześciu placówek w Niemczech, która prowadzi dokształcanie dla operatorów leśnych maszyn wielooperacyjnych (służących do ścinki i kompleksowej wyróbki surowca drzewnego w lesie oraz jego załadunku i transportu). Dysponują w tym celu symulatorami, stacjonarnymi dźwigowymi do treningu oraz własnym sprzętem do prac w lesie, w tym do prac ręcznych.
Centrum Kształcenia Leśnego w Dolnej Saksonii zatrudnia kilkunastu pracowników, doświadczonych fachowców z wieloletnim stażem praktycznym, dla których praca w  zawodzie nauczyciela jest uwieńczeniem kariery. Pełnią oni także rolę koordynatorów i organizatorów w przypadku organizowania szkoleń specjalistycznych i korzystają wtedy z pomocy czynnych zawodowo specjalistów pracujących w Lasach Państwowych Dolnej Saksonii. Ta grupa współpracujących z Centrum leśników również jest przeszkolona pod kątem VET i są to ludzie, którzy zdobywali swoje doświadczenie w wielu europejskich wyjazdach do leśnych centrów edukacyjnych. Dlatego specjalizacja i doświadczenie jakim dysponuje Centrum Kształcenia Leśnego obejmuje wszelkie obszary z potrzeby Nadleśnictwa Maskulińskie i jest poparte gruntownym doświadczeniem oraz wiedzą i umiejętnościami wyniesionymi z obserwacji metod VET. W Polsce nie ma porównywalnej instytucji szkolącej w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego, której podstawą prowadzonej edukacji są oczekiwania przyszłego pracodawcy. Takim ośrodkiem szkolącym młodzież i dorosłych może stać się Zespół Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie.

ROBIN PÈPINIÈRES EARL - przedsiębiorstwo rodzinne powstałe na przełomie 1948/1949 r, zarządzane przez: Bruno Robin-Dyrektora Generalnego i Christine Robin-Massanes –Dyrektora Handlowego.

Średnie zatrudnienie oscyluje między 40-50 osób.  Gospodarstwo szkółkarskie  produkuje materiał sadzeniowy na potrzeby zalesień oraz sadzonki drzew i krzewów ozdobnych. Firma jest liderem na rynku francuskim w produkcji i dystrybucji choinek świątecznych, posiada plantacje eksperymentalne i produkcyjne tzw. sady truflowe oraz sady grzybowe (gdzie celem produkcyjnym jest hodowla grzybów jadalnych).

Robin Pépinières  posiada własne centra handlowe- ogrodnicze. Wykonuje również projekty i realizację z dziedziny architektury krajobrazu (współpraca z: centrami sportów zimowych, autostradami itp.) Firma jest światowym liderem w technologiach szkółkarskich i mikoryzacji sadzonek.

Uczestniczy w wielu krajowych (francuskich) i europejskich programach badawczych. Stale współpracuje z kilkoma instytutami badawczymi i uniwersytetami. Firma posiada system zarządzania jakością ISO 9001 -2000.

Przedsiębiorstwo jak i jego pracownicy nagradzane byli wieloma nagrodami w dziedzinie innowacyjności.