Lista aktualności Lista aktualności

Las Erasmusa – wyjazd szkoleniowy

W dniach 11-17.10.2015 r. odbył się wyjazd szkoleniowy w ramach projektu Las Erasmusa realizowanego przez Nadleśnictwo Maskulińskie we współpracy z Leśnym Centrum Szkoleniowym w Dolnej Saksonii.

Projekt został sfinansowany ze środków Programu Erasmus+ w ramach którego Nadleśnictwo Maskulińskie otrzymało dofinansowanie na lata 2014-2015.

Celem wyjazdu było podniesienie kompetencji dydaktycznych kadry instruktorów nieformalnej praktycznej edukacji zawodowej.

Podczas wyjazdu ośmioro uczestników zgłębiło wiedzę na różne tematy leśne. Każdy dzień był ciekawie zorganizowany.

12.10.2015 r.

Nadleśnictwo Riefensbeek. Zrywka linowa – kolejkami linowymi. Przedstawienie aspektów ekologicznych i gospodarczych zrywki kolejkami linowymi. Udostępnianie do użytkowania drzewostanów położonych w pobliżu siedlisk wodochronnych oraz w obrębie źródlisk i potoków. Omówienie certyfikowania lasów Dolnej Saksonii z uwzględnieniem metod gospodarki leśnej prowadzonej w bezpośrednim sąsiedztwie naturalnych cieków wodnych gór Harz.

 

13.10.2015 r.

Nadleśnictwo Lauteberg. Zagadnienia dotyczące pozyskania drewna związanego głównie z rozwojem i utrzymaniem infrastruktury turystycznej. Usuwanie drzew ukierunkowane na utrzymanie bezpieczeństwa (szczególnie kolejki linowej) jako priorytet gospodarowania w leśnictwie Wurmberg zlokalizowanego w bezpośrednim sąsiedztwie kompleksu sportowo - rekreacyjnego.

Gospodarka leśna wokół bezleśnych przestrzeni stoków narciarskich, przeciwdziałanie szkodom od wiatru i powtarzającym się gradacjom korników. Społeczne aspekty zarządzania lasami – zdecydowana przewaga funkcji turystycznej nad ochronną i gospodarczą – uregulowana przepisami landowymi pomimo sprzeciwu wielu środowisk.

Gospodarka łowiecka w aspekcie wysokich stanów zwierzyny oraz presji turystów i organizacji ekofilnych.

Hrabstwo Hardenberg. Przykład funkcjonowania lasów prywatnych jako element gospodarowania i zarządzania środowiskiem. Zapoznanie ze sposobami funkcjonowania złożonego przedsiębiorstwa i wzajemnych relacji między poszczególnymi gospodarstwami, sposoby udostępniania terenów prywatnych dla społeczeństwa. Organizacja przetwórstwa pozyskiwanych płodów.

 

14.10.2015 r.

Park ochrony przyrody wrzosowisk Puszczy Lüneburskiej. Prezentacja powierzchniowej formy ochrony powstałej z inicjatywy prywatnych właścicieli. Wybór aktywnych metod ochrony przyrody jako najskuteczniejszych form pozwalających na zachowanie obszarów powstałych w wyniku przeszłej gospodarki rolnej. Bieżące finansowanie ochrony przyrody na terenach prywatnych. Wykorzystanie użytków ubocznych aktywnych metod ochrony wrzosowisk.

Centrum Pedagogiki Leśnej Wrzosowisk Lüneburskich. Działalność Centrum, kształcenie i nabór kadry. Kryteria kierunków programowych i oczekiwania efektów związanych z edukacją przyrodniczo – leśną. Baza edukacyjna, oferta programowa, działania zapewniające pełne wykorzystanie możliwości Centrum. Finansowanie działalności edukacyjnej w lasach Dolnej Saksonii.

 

15.10.2015 r.

Nadleśnictwo Uelzen. Gospodarka leśna w lasach prywatnych Dolnej Saksonii na przykładzie leśnictwa Waldmärkerschaft. Zasady hodowli i ochrony lasów, kryteria doboru gatunków i planowanie składów gatunkowych. Finansowanie lasów prywatnych, możliwości dofinansowana ze źródeł zewnętrznych. Zagospodarowanie turystyczne i udostępnianie lasów prywatnych dla społeczeństwa.

Stowarzyszenie Leśne Lüneburg. Stowarzyszenie skupiające właścicieli lasów prywatnych z obszaru dwóch landów. Wspomaganie prowadzenia gospodarki leśnej w lasach prywatnych. Główne zadania Stowarzyszenia i sposoby ich realizacji. Metody finansowania działalności, zakres i jakość współpracy z lasami państwowymi.

 

16.10.2015 r.

Wyłuszczarnia nasion w Oerrel. Prezentacja Nadleśnictwa Oerrel będącego wiodącą jednostką zaangażowaną w obróbkę i przechowywanie nasion drzew leśnych na potrzeby Lasów Państwowych Dolnej Saksonii. Działalność Centrum Doradztwa w zakresie nasiennictwa leśnego – komórka służąca koordynowaniu działań związanych z zapewnieniem odpowiedniego materiału siewnego lub sadzeniowego oraz edukowaniu z zakresu nasiennictwa leśnego.

Targi leśne KWF w Gross Heins. Rola targów w kształtowaniu postępu technicznego w Niemczech i w Europie. Historia targów. Zapoznanie z organizacją stoisk wystawowych.

 

Udział w szkoleniu odbył się w ramach projektu mającego na celu podniesienie kompetencji związanych z praktycznym nauczaniem zawodu. Zadaniem delegowanych była ocena i ewentualna modyfikacja oraz adaptacja metod szkoleniowych do praktycznej nauki zawodu w Nadleśnictwie Maskulińskie.